Tips för framgångsrika fastighetsaffärer – en guide för svenska aktiebolag

Att köpa aktier i stället för att direkt förvärva en fastighet har sina fördelar, särskilt när det gäller skatter och hur själva affären genomförs. Vid direkt köp av fastighet måste du betala en stämpelskatt på 4,25 % av köpeskillingen. Genom att i stället köpa aktier i ett bolag som äger fastigheten slipper du stämpelskatten helt och ägandet i fastigheten förändras inte, vilket gör affären smidigare. Vid förvärv av aktier kan du som köpare även dra nytta av befintliga skattefördelar och använda avdrag för tidigare förluster eller befintliga skulder för att minska beskattningen.

För att hantera dessa skatteeffekter på ett smart sätt är medvetenhet och noggrann planering av affären avgörande. Triols guide belyser stegen som är involverade i ett bolagsförvärv med fastighetsinnehav och framhäver viktiga juridiska aspekter som bör beaktas i det tidiga skedet av processen.

Guide

Övergripande steg vid bolagsförvärv med fastighetsinnehav

Due Diligence: Innan ett aktiebolag förvärvar ett annat bolag, särskilt ett med fastighetsinnehav, är grundlig due diligence avgörande. Det innebär en ingående undersökning av målbolaget för att identifiera eventuella juridiska-, finansiella- eller andra risker i samband med transaktionen.

Prisförhandling och avtal: Baserat på resultaten från due diligence och värdering av fastigheten kommer parterna överens om en köpeskilling för aktierna i målbolaget. När parterna är överens upprättas ett aktieöverlåtelseavtal som reglerar försäljningen och inkluderar villkor för ägarövergången.

Ägarförändring: Efter transaktionen uppdateras ägarförhållandena i Bolagsverkets register för att återspegla den nya ägaren. Detta är viktigt för att officiellt registrera övergången och erkänna den nya ägaren.

Belåning av fastigheten: Noggrann övervägning av belåningsaspekterna, inklusive granskning av befintliga lån och förhandling om nya finansieringsarrangemang, bör genomföras tidigt under processen.

Juridiska aspekter att beakta

Att ha en grundläggande förståelse för de juridiska aspekterna som reglerar företagsfinansiering är av stor vikt, särskilt när det gäller aktiebolag och deras möjlighet att hantera kapital och skulder på ett lagligt och etiskt sätt. Vi har därför punktat upp några viktiga aspekter att ha i åtanke.

a) Finansiering av eget förvärv förbjudet: Enligt Aktiebolagslagen (ABL) är det normalt sett inte tillåtet för ett aktiebolag att ge lån eller ställa säkerhet för lån för att förvärva aktier i det egna bolaget eller i ett företag som bolaget kontrollerar.

b) Refinansiering av befintliga skulder tillåtet: Det är tillåtet att refinansiera befintliga skulder i målbolaget, men det är viktigt att noggrant granska befintliga avtal och undvika eventuella fallgropar.

c) Försiktighet vid ställande av säkerhet: När säkerhet ställs för andra verksamheter inom samma koncern bör det göras med noggrannhet för att undvika att andra borgenärer otillbörligt gynnas.

d) Undantag: Det finns vissa undantag från förbudet, särskilt när transaktionen sker inom en koncern och motiveras av affärsmässiga skäl, men dessa undantag är begränsade och kräver juridisk expertis.

 

Genom att använda rätt strategier och hantera processen på ett korrekt sätt kan företag optimera sina fördelar och bygga en solid grund för framtiden. Med stöd från experter inom varje relevant område kan svenska aktiebolag fatta välgrundade beslut när de överväger att förvärva fastigheter genom bolagsförvärv.

Denna guide är endast avsedd för informativa ändamål och utgör inte juridisk, ekonomisk eller professionell rådgivning. Informationen i guiden är generell och kan variera beroende på specifika omständigheter. Innan några beslut eller åtgärder vidtas rekommenderas det starkt att söka kvalificerad rådgivning från professionella experter inom relevanta områden, inklusive juridik, ekonomi och skatt. Författaren och Triol tar inget ansvar för eventuella förluster eller skador som kan uppstå som ett resultat av användningen av informationen i denna guide.