Bostadsbristen i Sverige är akut

Bostadsbristen i Sverige är en stor utmaning som kräver både snabba insatser och djärva strategier. Skillnaden mellan det förväntade antalet byggstarter för 2024 och det beräknade behovet enligt Boverkets prognoser är oroande. För att hantera denna situation krävs många insatser, där både finansiering och utveckling av arbetsmetoder är av avgörande betydelse.

Bostadsbristen i Sverige är en växande utmaning som kräver både omedelbara åtgärder för att mildra den akuta bristen och långsiktiga strategier för att skapa en hållbar och rättvis bostadsmarknad för alla medborgare. Under 2024 förväntas endast drygt 19 500 bostäder påbörjas. Detta är långt ifrån att möta behovet, då det enligt senaste prognoserna behövs årligen 67 300 nya bostäder fram till år 2030. Den ökade efterfrågan är oroande, och det befintliga bostadsunderskottet riskerar att förvärras med ett stagnerande bostadsbyggande och en fortsatt befolkningsökning. 

I hela landet finns det cirka fem miljoner bostäder, fördelade på olika typer. Av dessa utgör småhus 42 procent, lägenheter i flerbostadshus 51 procent, och resterande 7 procent utgörs av specialbostäder såsom studentbostäder och särskilda boendeformer. Det finns dock betydande variationer mellan olika kommuner. 

Nästan sex av tio lägenheter i flerbostadshus är hyresrätter, medan drygt fyra av tio är bostadsrätter. Det är av yttersta vikt att rätt typ av bostäder byggs för att möta behoven i olika områden. Detta kan vara en utmaning på dagens marknad där många variabler måste vägas in för att säkerställa både efterfrågan från slutkunder och att ekvationen går ihop ekonomiskt. 

Tabell över påbörjade bostadsbyggstarter.

 

Just finansieringen av bostadsbyggandet är en av de mest avgörande faktorerna för att få i gång byggnationen. Utan finansiering under byggtiden eller en långsiktig placering efter färdigställande finns helt enkelt inga möjligheter till fler bostäder i Sverige. Olika typer av finansiering krävs beroende på om det är bostadsrätter eller hyresrätter som byggs. Byggandet av bostadsrätter kräver vanligtvis försäljning av en betydande del av bostäderna innan byggprocessen inleds, medan byggandet av hyresrätter kräver långsiktig finansiering med förväntningar om avkastning över decennier. 

I detta avseende kan kreditgivare spela en avgörande roll genom att bidra med den nödvändiga finansieringen för att initiera och genomföra byggprojekt där bostadsbehov och efterfrågan finns. 

Sammanfattningsvis är finansiering en central del av lösningen för att möta bostadsbristen i Sverige, och samarbete mellan olika aktörer är avgörande för att säkerställa att tillräckliga resurser finns tillgängliga för att bygga de bostäder som behövs för att möta det generella bostadsunderskottet. Vi på Triol har lång erfarenhet av byggprojekt och att hitta lösningar för att fler bostäder ska kunna uppföras. Genom samarbete med partners kan vi långsiktigt bidra till en förändring i Sverige som möter det växande behovet av bostäder och skapar en mer inkluderande och hållbar bostadsmarknad för alla medborgare. 

Lottie Löf

Partner & transaktionschef