Förändringar i bostadsrättslagen påverkar alla bostadsrättsföreningar

Den 1 januari 2023 trädde ett antal ändringar av bostadsrättslagen i kraft. Syftet är att stärka skyddet för den som äger eller köper en bostadsrätt och kommer att påverka alla bostadsrättsföreningar. Vi redogör kort för några av ändringarna.

  • Skriftlighetskrav på upplåtelseavtalet införs. Upplåtelseavtalet ska ange samtliga utrymmen utanför lägenheten som omfattas av upplåtelsen med bostadsrätt, exempelvis mark eller terrass.
  • Om tillträde till lägenheten inte sker i samband med upplåtelsen ska det innehålla ett bestämt datum för tillträde. Vid nyproduktion och eventuella förseningar kan köparen kräva ersättning eller möjlighet att frånträda bostadsrätten i vissa fall.
  • En förhandstecknare ska få bättre information om förhandsavtalet och de risker som är förknippade med det samt en betänketid om minst sju dagar.
  • Den beräknade tiden för upplåtelse av en lägenhet, som anges i ett förhandsavtal, får inte bestämmas till längre tidsintervall än tre månader.
  • Kraven skärps gällande vilken information ekonomiska planer och bostadsrättsföreningars årsredovisningar ska innehålla.

Vi på Triol Kapital rekommenderar alla bostadsrättsföreningar att se över sina avtal och ta hjälp av specialister inom området för att säkerställa att regelverket följs. Vi samarbetar med företaget Bolevo Konsulter AB i frågor avseende nybildade bostadsrättsföreningar vars affärsidé är att skapa långsiktigt hållbara bostadsrättsföreningar.

I regeringens proposition 2021/22:171 Tryggare bostadsrätt kan du läsa mer om vad ändringarna innebär.

Tryggare bostadsrätt, prop. 2021/22:171 (på Sveriges riksdags webbplats)