Intervju med vår VD Hjalmar Sigurdarson

Nästa steg i vår intervjuserie hos oss på Triol är en intervju med vår VD Hjalmar Sigurdarson.

Du är en av grundarna till Triol, vad ser du att ni tillför på marknaden?

Idén till Triol växte fram under en tid och grundar sig egentligen i att det finns ett stort gap på finansieringsmarknaden. Våra konkurrenter är i 9 av 10 fall finansierade av allmänheten på något sätt, om det är inlåning från allmänheten såsom bankerna och kreditmarknadsbolagen eller om det är crowd lending plattformarna.
Tanken är att kunna erbjuda våra klienter ett enklare alternativ till finansiering än det som erbjuds på marknaden idag, där projektet och dess företrädare spelar en viktigare roll än vilken kapitaltäckning och riskvikt krediten får i låneportföljen. Vår interna finansieringsmodell ger oss en flexibilitet i vår kreditgivning och våra klienter får därav en långivare som kan erbjuda snabba, trygga och kreativa lösningar.

Många små och medelstora bostadsutvecklare upplever det svårt att få finansiering för sina projekt, vad beror det på tror du?

Den främsta anledningen är sannolikt de hårdare kapitalkrav samt beräkningen av riskvägda tillgångar som bankerna behövde genomföra i samband med implementationen av Basel III regelverket 2013. Regelverket ledde till att bankerna beviljade lägre belåningsgrader på fastigheter vilket ledde till att nya aktörer tagit plats på marknaden för att täcka upp finansieringsunderskottet regelverket skapade.

Sedan 2017 har det blivit ännu svårare för bostadsutvecklare att låna kapital från kreditinstituten, detta med anledning av amorteringskraven som infördes. Bankernas och kreditmarknadsbolagens restriktivare utlåningspolicys har lett till ett utökat underskott av kapital för bostadsutveckling.

Detta har resulterat i en öppning på marknaden för aktörer som inte finansieras av inlåning från allmänheten, utan som finansieras andra typer av externt kapital. Jag ser att Triol har en stor roll att spela på marknaden då vi är en av få aktörer som inte på något sätt finansieras av allmänheten.

Boverket rapporterar ett fortsatt stort underskott av bostäder i Sverige, hur kan ni som långivare möjliggöra så att fler bostäder byggs?

Den stora utmaningen för bostadsutvecklare är att säkra finansieringen för sina projekt. Vi upplever att många av våra kunder får ett bra stöd från banken när det gäller långsiktiga placeringar men att de har svårt att uppnå de krav som ställs för att kunna finansiera själva byggnationen.

Vi på Triol arbetar tätt tillsammans med våra klienter med en utgångspunkt om att vi tillsammans kan hitta lösningar så att nya bostäder kan produceras. Detta genom att kombinera analys av kreditrisk med byggrisk som vägs mot erfarenhet och möjligheter.

Sammanfattningsvis beviljar vi fler krediter utan att tumma på säkerheterna eller återbetalningsförmåga, detta genom att arbeta på ett mer lösningsorienterat sätt. För att öka bostadsbyggandet i Sverige krävs det aktörer likt oss på Triol som besitter såväl kunskap om byggnationen som kredit- och marknadsrisk.