Snabbare byggprocesser tack vare kreditgivares samarbete

Byggnadssektorn står inför stora utmaningar, där en av dem är de utdragna väntetiderna för kapitalutbetalningar från banker. Dessa fördröjningar leder till förseningar och ökade kostnader för byggprojekten. Genom samarbete mellan aktörer inom finanssektorn gynnas alla parter och möjligheten att öka bostadsbyggandet i Sverige ökar. Vi på Triol kan säkerställa en utbetalning av det första kapitallyftet för ett byggnadskreditiv på upp till två veckor. 

Långa ledtider skapar utdragna processer 

En utmaning med byggnadskreditiv hos aktörer såsom banker och nischbanker, är den betydande ledtiden innan kapitalet utbetalas. Anledningen till detta är delvis att enskilda projektspecifika moment ska vara uppnådda innan ett byggnadskreditiv kan aktiveras. Det beror även på att långivare ofta har utdragna processer för aktivering trots att indikation kunnat lämnas i form av offert för projektets finansiering. Den tidskrävande processen innebär att byggprojekt försenas och kostnaderna ackumuleras under byggnationsfasen.  

Utbetalning inom två veckor 

En utveckling vi nu ser på kreditmarknaden är att stora aktörer erkänner behovet av att förbättra effektiviteten i tidsåtgången för kreditgivning. Därför väljer vissa av dessa aktörer att samarbeta med Triol för att påskynda processen och öka kundtillfredsställelsen. Triol kan säkerställa en utbetalning av det första kapitallyftet för ett byggnadskreditiv på endast två veckor, förutsatt att all nödvändig information finns tillgänglig. Vår ägarledda och flexibla struktur möjliggör snabbare beslut och anpassning till kundens behov. 

Den ökande användningen av specialiserade långivare som Triol inom byggnadskreditivmarknaden öppnar upp för positiva möjligheter. Stora kreditgivare, som finansieras genom inlåning från allmänheten, är medvetna om utmaningarna och söker även de nya lösningar. När olika aktörer inom finansmarknaden samarbetar för kundens bästa gynnas alla parter, och fler bostäder kan byggas i Sverige.  

Nyligen beviljat brygglån på 16 miljoner 

Triol beviljade nyligen ett brygglån på 16 miljoner kronor till en fastighetskoncern i Mellansverige, som trots utmanande marknadsförhållanden ökar sitt hyresbostadsbestånd genom egen produktion. Koncernen har starka bank- och kreditmarknadsrelationer, men liksom många andra företag, brottas de med likviditetsutmaningar och dyra, långa finansiella processer. 

Trots att låntagaren redan hade fått en offert för ett byggnadskreditiv, försenades processen för utbetalning och aktivering av kreditavtalet. Genom att föregripa finansieringsbehovet med hjälp av ett brygglån från Triol, kunde låntagaren fortsätta med markarbetet och leveranser av byggstommar enligt den planerade tidplanen. Detta blev möjligt genom samarbetet mellan Triol och långivaren för byggnadskreditivet, som sedan genomförde en refinansiering efter två månader. 

Triol erbjuder en bredd av finansieringslösningar, där byggnadskreditiv utgör en central del av vårt tjänsteutbud. Som ett företag med ägare som aktivt engagerar sig i verksamheten kan vi erbjuda ett mervärde som ofta överträffar större organisationer. Vårt engagemang för att effektivisera och anpassa finansieringsprocesser, såsom det exemplifieras i det tidigare nämnda brygglånet, är en central del av vår strävan att göra byggprojekt smidigare och mer tillgängliga för våra kunder. 

Kontakta mig om du vill prata mer om brygglån.

Hjalmar Sigurdarson