Triol Kapital ger ut byggnadskreditiv genom partnerskap.

Du läste rätt. Ett byggnadskreditiv har nyligen beviljats på 100 miljoner kronor till en byggnation i en av Mellansveriges största städer. För ett år sedan skulle den meningen knappast ha väckt något större intresse. Men dagens marknadsläge har gjort produkten byggnadskreditiv alltmer lågfrekvent vilket vi på Triol ser som väldigt oroande för den redan befintliga bostadsbristen.  

Fortsatt oro på fastighetsmarknaden  

Läget på fastighetsmarknaden är fortsatt oroande och vi ser tillbaka på första halvåret av 2022 som en tid då bostadsmarknaden blomstrade, vilket kontrasterade mot årets andra halva då oron skakade marknaden ordentligt. Dessutom har inledningen av 2023 inneburit att byggbranschen tvingas genomföra stora varsel efter den tuffa vintern.  

De större aktörerna har helt stoppat utgivningen av byggnadskreditiv eftersom de är oroliga för framtiden. För några månader sedan skrev vi en artikel om hur vi som finansiär inom fastigheter och bostadsutveckling måste hitta lösningar för att inte göra det omöjligt att bygga nytt. För trots att efterfrågan på just byggnadskreditiv minskat drastiskt de senaste månaderna finns fortfarande kompetenta aktörer som skapar goda affärsmöjligheter. Vi tog beslutet att inte stoppa utgivningen av byggnadskreditiv och har idag en lösning för mindre byggnadskreditiv i egen balansräkning och större genom partnerskap. I vår vision att vara en del av lösningen till att fler fastigheter och bostäder ska byggas kan vi inte backa så fort det blåser hårda vindar.  

Nytt byggnadskreditiv på 100 miljoner   

Vi vill nu berätta om det senaste projektet som nyligen avslutats – ett byggnadskreditiv på 100 miljoner kronor till en byggnation i en av Mellansveriges största städer. Kunden bygger ett hus med över 60 hyreslägenheter i ett attraktivt område. Aktören är en del av en större fastighetskoncern som både bygger och förvaltar fastigheter till ett värde som överstiger en miljard kronor. Eftersom man genomfört flera liknande projekt tidigare med sitt eget byggbolag kan man leverera bra underlag, såsom kalkyler, tidplaner, kassaflödesanalyser och värderingar. Kunden har också en god och uppdaterad uppfattning om efterfrågan från slutkunderna. 

Aktörens husbanker erbjöd en liknande finansieringskostnad men kunde inte erbjuda liknande flexibilitet och belåningsgrad. Byggnadskreditivet säkerställs med pant i fastigheten, en moderbolagsborgen samt med Boverkets kreditgaranti *.  

Triol Kapital som partner  

Vi på Triol Kapital är glada över vårt samarbete med kompetenta aktörer som ständigt hittar bra affärer och uppför fastigheter för både boende och i kommersiellt syfte. Vi söker efter aktörer som har god erfarenhet, finansiell styrka, anlitar stabila entreprenadbolag och har en marknadsmässig kostnadskalkyl tillsammans med ett bra mikroläge.  

Triol Kapital fortsätter att hitta lösningar för dessa drivna aktörer genom en okonstlad och genomtänkt process där den personliga relationen är i fokus. Det är här vi har vår styrka och vad som gör oss unika på marknaden.  

  

* Boverkets kreditgaranti är en försäkring som kreditgivaren kan teckna för lån för bostadsbyggande. Kreditgarantin gynnar såväl byggaktören som kreditgivaren genom att den kan minska låntagarens behov av egen kapitalinsats eller topplån och ger kreditgivaren ett skydd mot kreditförluster. Boverket får lämna kreditgaranti för nybyggnad av bostäder, anordnande av bostäder i en hel eller en del av en byggnad som inte tidigare har använts till bostäder.